Bài viết này tổng hợp quá trình cũng như kinh nghiệm bản thân mình có được sau quá trình tìm việc ở châu Âu, ghi lại đây để có bạn nào cũng đang có kế hoạch như mình có thêm nguồn tham khảo. …

Quan Hoang

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store